ablog

不器用で落着きのない技術者のメモ

elfutils-libelf-devel と elfutils-libelf-devel-static をインストールしようとすると"error: Failed dependencies"が発生する

環境は以下の通り。

[root@node02 CentOS]# cat /etc/issue
CentOS release 5.5 (Final)
Kernel \r on an \m

[root@node02 CentOS]# uname -a
Linux node02 2.6.18-194.el5xen #1 SMP Fri Apr 2 16:16:54 EDT 2010 i686 i686 i386 GNU/Linux

elfutils-libelf-devel をインストールしようとすると、elfutils-libelf-devel-static を入れろと怒られ、

[root@node02 CentOS]# rpm -ivh elfutils-libelf-devel-0.137-3.el5.i386.rpm      
warning: elfutils-libelf-devel-0.137-3.el5.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID e8562897
error: Failed dependencies:
    elfutils-libelf-devel-static-i386 = 0.137-3.el5 is needed by elfutils-libelf-devel-0.137-3.el5.i386

elfutils-libelf-devel-static をインストールしようとすると、elfutils-libelf-devel を入れろと怒られる。

[root@node02 CentOS]# rpm -ivh elfutils-libelf-devel-static-0.137-3.el5.i386.rpm 
warning: elfutils-libelf-devel-static-0.137-3.el5.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID e8562897
error: Failed dependencies:
    elfutils-libelf-devel-i386 = 0.137-3.el5 is needed by elfutils-libelf-devel-static-0.137-3.el5.i386

両方同時にインストールすればおk。

[root@node02 CentOS]# rpm -ivh elfutils-libelf-devel-0.137-3.el5.i386.rpm elfutils-libelf-devel-static-0.137-3.el5.i386.rpm 
warning: elfutils-libelf-devel-0.137-3.el5.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID e8562897
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:elfutils-libelf-devel-s########################################### [ 50%]
  2:elfutils-libelf-devel ########################################### [100%]